Условия Соглашения

ДОГОВ?Р ПУБЛ?ЧНО? ОФЕРТИ

 

ПРИВАТНЕ П?ДПРИ?МСТВО ?ЮШОП? в особ? директора Дячук Максима Дмитровичад?ючого на п?дстав? статуту (надал? Виконавець), з одного боку, та будь-яка ф?зична особа, яка досягла повнол?ття (надал? Замовник), з другого боку, уклали даний Догов?р публ?чно? оферти про наступне (надал? Догов?р):

 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

 1.1. На п?дстав? даного Договору Замовник доруча?, а Виконавець бере на себе зобов'язання куп?вл? товар?в Замовнику з ?нтернет-магазин?в США, надал? - Послуги.

 

 2. ЗАГАЛЬН? ПОЛОЖЕННЯ.

 2.1 Даний Догов?р носить характер публ?чно? оферти та ? екв?валентом ?Усного Договору? ? зг?дно чинного законодавства Укра?ни ма? належну юридичну силу. У в?дпов?дност? до статт? 642 Цив?льного Кодексу Укра?ни безумовним прийняттям умов дано? публ?чно? оферти (Договору) вважа?ться ре?страц?я Замовника на сайт? youshop.in.ua, та зд?йснення Замовником платежу в рахунок оплати послуг Виконавця.

 2.2. Виконавець може надавати Замовнику за цим Договором також ?нш? супутн? послуги, так? як: реал?зац?я товар?в в наявност?, перев?рка в?дпов?дност? придбаних товар?в описаному, об’?днання товар?в в одну посилку, надання адреси для самост?йного зд?йснення покупок, пошук товар?в для Замовника.

 

 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

 3.1. Для отримання послуг Замовник нада? замовлення з? знайденими на сайт? youshop.in.ua товарами, або оформля? заявку на пошук товару, вказу? адресу доставки та оплачу? замовлення.

 3.2. Надання послуг проводиться виключно на умовах 100% передплати.

 3.3. Виконавець залиша? за собою право зм?нювати тарифи та умови надання послуг в односторонньому порядку, пов?домляючи кл??нт?в шляхом розм?щення зм?н на сайт? youshop.in.ua.

 3.4. У раз? в?дмови Замовником  в?д придбаного товару, можлив?сть його повернення обговорю?ться ?ндив?дуально. Виконавець не гаранту? повернення товару. У випадку, коли повернення можливе, кл??нт отриму? назад сплачену суму з вирахуванням зворотно? доставки товару Продавцю та ком?с?йно? винагороди Виконавця.

 3.5. Виконавець залиша? за собою право в?дмовити Замовнику в наданн? Послуг без пояснення причин.

 

 4. ОПЛАТА, ТАРИФИ, ВАРТ?СТЬ.

 4.1. Замовник оплачу? замовлення шляхом поповнення в?ртуального рахунку одним ?з способ?в, запропонованих п?д час оформлення замовлення або при переход? в меню ?оплата? на сайт? youshop.in.ua.

 4.2. Строк оплати замовлення склада? два (2) робочих дн?. Якщо терм?н оплати перевищу? два (2) робочих дн?, Замовнику необх?дно переоформити Замовлення, якщо товар перебува? в наявност?.

 4.3. Замовник за св?й рахунок оплачу? ком?с?ю з переказу кошт?в зг?дно з тарифами обрано? плат?жно? системи.

 4.4. Ком?с?я Виконавця за надання Послуг щодо обробки вс?х необх?дних етап?в проходження замовлення з магазин?в США до Замовника склада? 10% (м?н?мальна ком?с?я склада? 6$).

 4.5. При замовленн? дек?лькох речей з одного ?нтернет-магазина ком?с?я Виконавця нарахову?ться на всю суму замовлення Замовника а не на кожний товар окремо (виключенням являються amazon.com и ebay.com оск?льки в них кожний товар в?дправля?ться окремою посилкою).

 4.6. При повторних Замовником замовлень, ком?с?я YouShop буде поступово зменшуватися (перш? 5-ть замовлень ком?с?я для Замовника склада? 10%; п?сля 5-ти замовлень, ком?с?я для Замовника буде складати 8%; п?сля 10-ти замовлень, Замовник становиться Прем?ум Кл??нтом и ком?с?я для Замовника буде 5%).

 4.7. На перше замовлення Замовника ком?с?я на послуги Виконавця склада? всього 5% (м?н?мальна ком?с?я склада? 3$).

 

 5.ДОСТАВКА ТОВАР?В.

 5.1. Якщо посилка була в?дправлена м?жнародною поштовою або кур'?рсько? службою, послуги вважаються повн?стю наданими Виконавцем з моменту пов?домлення Замовника про передачу товар?в поштов?й, або кур’?рськ?й служб? доставки.

 5.2. Якщо посилка в?дправлена приватними контейнерними перевезеннями, то послуги вважаються повн?стю наданими Виконавцем з моменту передач? товару укра?нськ?й служб? доставки або з моменту отримання Замовником товару за умови його передач? без використання сторонн?х служб доставки.

 5.3. Якщо в?дправлена посилка не була застрахована, то Виконавець не гаранту? в?дшкодування кошт?в у раз? ?? втрати у процес? доставки.

 5.4. Вказан? строки виконання замовлення ? ор??нтовними. Виконавець не несе в?дпов?дальност? за роботу служб доставки, митних служб та плат?жних систем, а отже, не несе в?дпов?дальност? за виконання замовлення Замовника у вказан? на сайт? строки. 

 

 6. ОБОВ`ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 6.1. Виконавець зобов'язу?ться надати Замовнику Послуги, а також виконувати вимоги Замовника, пов'язан? з виконанням цих послуг, якщо дан? вимоги не суперечать даному Договору, а також, чинному законодавству Укра?ни.

 6.2. Виконавець в?дшкодову? частково, або повн?стю, збитки Замовника за його заявою у випадку, якщо заявлен? збитки стали результатом помилок, допущених Виконавцем. При цьому сума в?дшкодування не може перевищувати варт?сть послуг з обробки замовлення, що ? об'?ктом заяви на в?дшкодування.

 6.3. Виконавець не купу? для Замовника  заборонен?, або т?, що мають обмеження до м?жнародно? пересилки, товари.

 6.4. Виконавець зобов'язу?ться не розголошувати особист? дан? Замовника та його замовлення, окр?м як для виконання умов даного Договору. У вс?х ?нших випадках особист? дан? Замовника ? дан? про його замовлення можуть бути надан? в порядку, передбаченому законодавством.

 6.5. Заре?струвавшись на сайт? youshop.in.ua Замовник прийма? умови даного Договору.

 

 7. ОБОВ`ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.

 7.1. Замовник зобов'язу?ться  знайомитися з текстом Договору ? перев?ряти наявн?сть зм?н до Договору.

 7.2. Замовник зобов'язу?ться вчасно забезпечувати Виконавця вс??ю необх?дною ?нформац??ю для виконання послуг зг?дно Договору. При нестач? необх?дно? ?нформац?? Виконавець залиша? за собою право не надавати Послуги Замовнику.

 7.3. Замовник зобов’язу?ться вчасно сплачувати по рахунках Виконавця, в ?ншому випадку надання Послуг буде зупинено.

 7.4. Замовник зобов'язу?ться збер?гати документи, що п?дтверджують оплату Послуг Виконавця.

 7.5. Замовник зобов'язу?ться не розголошувати ?нформац?ю щодо доставки замовлень, включаючи номери накладних, поштових або кур’?рських в?дправлень.

 7.6. Замовник, у раз? не отримання замовлення на протяз? 55 дн?в, зобов'язу?ться про?нформувати Виконавця шляхом зд?йснення дзв?нка за номером 0800-219 831. В ход? телефонного дзв?нка необх?дно пов?домити ?м’я, пр?звище Замовника та розкрити зм?ст проблеми.

 

 8. ПРАВА ? В?ДПОВ?ДАЛЬН?СТЬ СТОР?Н

 8.1. Замовник несе повну в?дпов?дальн?сть за правильн?сть заповнення вс?х пункт?в особистих даних. У раз? надання помилкових в?домостей у полях "П.?.Б" та "Адреса доставки", з Виконавця повн?стю зн?ма?ться в?дпов?дальн?сть за виконання замовлення.

 8.2. Замовник згоден не робити Виконавця в?дпов?дачем або сп?вв?дпов?дачем з будь-яких зобов’язань ? витрат, пов'язаних з? збитком, нанесеним Замовнику в результат? д?й трет?х ос?б, включаючи Продавця, Поштову службу або Кур’?рську службу доставки, Митну службу.

 8.3. Для виконання замовлень Замовника Виконавець ма? право залучати агент?в ? посередник?в.

 8.4. Виконавець не несе в?дпов?дальност? за будь-як? витрати Замовника пов'язан? з помилками, пропусками, перервами в робот?, видаленням файл?в, дефектами, затримками в робот? при передач? даних ? т.п., що сталися не з вини Виконавця.

 8.5. Виконавець залиша? за собою право самост?йно зм?нювати положення даного Договору, вказавши в документ? дату його останньо? зм?ни. Перед вчиненням кожного нового замовлення, кл??нт зобов'язу?ться самост?йно перев?ряти оновлення редакц?? Договору, який завжди доступний на сайт? Виконавця за адресою  youshop.in.ua.

 8.6. Якщо Замовник не згоден хоча б з одним пунктом Договору, то в?н не ма? права користуватися Послугами Виконавця.

 8.7. Виконавець не несе в?дпов?дальност? за як?сть чи комплектац?ю товар?в, замовлених через сайт youshop.in.ua, та Виконавець не нада? гарант?? на них. 

 8.8. Замовник несе в?дпов?дальн?сть за в?дпов?дн?сть придбаних товар?в умовам доставки поштово? служби ? митному кодексу кра?ни в як?й перебува?.

 8.9. Виконавець не несе в?дпов?дальност? за псування, крад?жку чи втрату товар?в поштовими компан?ями.

 8.10. Виконавець не несе в?дпов?дальност? за д?? служб ? серв?с?в, що використовуються для надання Послуг Замовнику, але не належать Виконавцю (банки, Поштова служба, Служби доставки, ?нтернет-провайдери, емейл-серв?си, плат?жн? системи ? т.д.)

 8.11. Виконавець ма? право на зм?ну або видалення без попередження Замовника будь-яко? ?нформац??, розм?щено? на сайт?

 

 9. ФОРС-МАЖОР.

 9.1 Виконавець та Замовник зв?льняються в?д в?дпов?дальност? за цим Договором у раз? настання обставин непереборно? сили, як? виникли поза волею Стор?н, ? таких, настанню яких Сторони не могли перешкодити доступними ?м засобами.

 9.2 Обставинами непереборно? сили за цим Договором визнаються наступн? под??: в?йна ? в?йськов? д??, загальна моб?л?зац?я, страйки, еп?дем??, пожеж?, стих?йн? природн? та рукотворн? лиха, авар??, законодавч? акти мають вплив на виконання зобов'язань, ? вс? ?нш? под?бн? под?? та обставини.

 

10. ВИР?ШЕННЯ СПОР?В.

 10.1. У раз? виникнення розб?жностей ? суперечок, пов'язаних з виконанням умов даного Договору, сторони вир?шують ?х шляхом переговор?в.

 10.2. У раз? неможливост? вир?шення спор?в шляхом переговор?в, спори вир?шуються в порядку, встановленому законодавством Укра?ни.

Ре?струючись ? оформляючи замовлення на сайт? youshopchina.com, ви погоджу?теся з цими умовами. Б?льш детальна ?нформац?я про умови використання сайту та ?нших питаннях викладена у в?дпов?дних розд?лах.